Shyambazar Depot

Shyambazar DepotWBTC Bus Depot

  • India India

Buses from Shyambazar Depot

Bus Route No. Source Destination
163 Bus RouteShyambazar B.B.D. Bag
177 Bus RouteShyambazar Golpark
78B Bus RouteShyambazar Ghola
79 Bus RouteShyambazar Itindaghat
79A Bus RouteShyambazar Baduria
79C Bus RouteShyambazar Hasnabad
91 Bus RouteShyambazar Bhangar
91A Bus RouteShyambazar Bhojerhat (Via Bhangar)
91C Bus RouteShyambazar Lauhati
93 Bus RouteShyambazar Kharibari (Badu)
L91B Bus RouteShyambazar (Shyam Park) Rajarhat